Asu (Tanzania) (Chasu) Bible - New Testament

Asu (Tanzania) (Chasu) Bible - New Testament

  • $29.99
    Unit price per 
  • Save $10


Asu (Tanzania) (Chasu) Bible - New Testament

Pare (Kipare), also known as Asu (Casu, Chasu, Athu, Chathu), is a Northeast Coast Bantu spoken by the Pare people of Tanzania.